Politika IMS

POLITIKA INTEGROVANÉHO MANAŽÉRSKEHO SYSTÉMU

 1. Starostlivosť o zabezpečovanie kvality vyrábaných produktov a poskytovaných služieb s ohľadom na OŽP a BOZP v oblasti  Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení a vyhradených elektrických zariadení. Výroba rozvádzačov nízkeho napätia. Dodávka a montáž elektroinštalačných prác a bleskozvodov.
 2. V zmysle aplikovaných požiadaviek noriem STN EN ISO 9001: 2016 a STN EN ISO 14001: 2016  a STN ISO 45001: 2019 patrí medzi prioritné povinnosti vrcholového manažmentu a v tomto zmysle je jeho zodpovednosť nezastupiteľná.
 3. Za sústavné zlepšovanie SMK, SEM a SM BOZP sú prednostne zodpovední všetci riadiaci zamestnanci našej spoločnosti, ktorí organizujú a riadia účasť všetkých svojich podriadených smerom k naplneniu prijatých cieľov integrovaného manažérskeho systému.Zabezpečovanie kvality s ohľadom na OŽP a BOZP a jej neustále zlepšovanie je základnou úlohou a povinnosťou každého  zamestnanca spoločnosti , ktorý je zodpovedný predovšetkým za kvalitu vlastnej  vykonávanej práce a túto zodpovednosť nebude v žiadnom prípade prenášať na spoluzamestnancov.
 4. Politika manažérskych systémov spoločnosti vychádza zo zásad :Kvalitou vyrábaného produktu a poskytovaných služieb s ohľadom  na ochranu životného prostredia a BOZP  trvale upevňovať postavenie spoločnosti na trhu a perspektívne zväčšovať jej podiel na celkovom krytí požiadaviek trhu.
  1. pomocou marketingovej stratégie rešpektovať pôsobenie trhu, dokonale poznať skupiny zákazníkov a ich požiadavky;
  2. poskytovať zákazníkom istotu, že produkty a vykonávané služby dosahujú opakovateľne požadovanú kvalitu s ohľadom na OŽP a BOZP;
  3. zvyšovaním a prehlbovaním odbornej spôsobilosti všetkých úrovní personálu spoločnosti minimalizovať vznik nedostatkov a chýb;
  4. postupným zvyšovaním technickej, materiálovej a organizačnej vybavenosti spoločnosti vytvárať pre produkty / služby porovnateľné podmienky s medzinárodnými štandardami;
  5. vhodnou motiváciou zamestnancov spoločnosti dosiahnuť primerané zlepšovanie IMS, zvyšovanie jeho výkonnosti a z  nej vyplývajúce zvýšenie efektívnosti pri získavaní zákazníkov  pri osobnom kontakte alebo vyhlásených súťažiach.
 5. V prevádzkovej činnosti budeme klásť dôraz na ochranu životného prostredia, na prevenciu znečisťovania a plniť záväzky relevantné súvislostiam našej organizácie s cieľom zlepšovať environmentálnu výkonnosť.
 6. Zaväzujeme sa dodržiavať záväzné požiadavky upravujúce vzťahy k životnému prostrediu a BOZP.
 7. V oblasti SM BOZP budeme klásť dôraz na poskytnutie bezpečných a zdravých pracovných podmienok na prevenciu pracovných úrazov a poškodzovania zdravia, elimináciu nebezpečenstiev a znižovanie rizík. Zaväzujeme sa na realizáciu  konzultácie a spoluúčasť pracovníkov

S pribúdajúcimi požiadavkami našich zákazníkov sa rozsah našich aktivít
rozvinul až do nasledovnej  podoby:

 • Komplexné elektroinštalačné práce - od projektovej dokumentácie cez realizáciu až po revíznu správu
 • Montáž a opravy bleskozvodov
 • Oprava a údržba elektrických strojov a zariadení bez obmedzenia napätia
 • Elektroinštalačné práce na verejnom osvetlení
 • Elektroinštalačné práce na zariadeniach cestnej    svetelnej signalizácie
 • Práce potrebné k zabezpečeniu bezchybnej činnosti parkovacích automatov
 • Slaboprúdové rozvody, Štruktúrovaná kabeláž
 • Meranie a regulácia
 • Elektrické prípojky rodinných domov a staveniskové prípojky, prekládky el. meraní
 • Technické riešenie a realizáciu kompenzácie jalového výkonu
 • Revízie elektrických zariadení
 • Výroba rozvádzačov NN
 • Montáž, opravy a rekonštrukcie transformačných staníc a rozvodov VN
 • Elektrická požiarna signalizácia ZETTLER, PRECEPT
 • Predaj parkovacích automatov

Práce vykonávame komplexne, s dodávkou materiálu, za výhodných ekonomických podmienok. Kontaktujte nás.