Politika IMS

POLITIKA INTEGROVANÉHO MANAŽÉRSKEHO SYSTÉMU

 

1. Starostlivosť o zabezpečovanie kvality poskytovaných produktov a služieb s ohľadom na OŽP a BOZP v oblasti predmetu manažérskeho systému Projektovanie ,montáž, oprava, údržba elektrických zariadení a vyhradených elektrických zariadení Výroba rozvádzačov nízkeho napätia. Dodávka a montáž elektroinštalačných prác a bleskozvodov.
2. (ďalej len predmetu IMS). A v zmysle aplikovaných požiadaviek noriem STN EN ISO 9001:2016 a STN EN ISO 14 001:2016 a STN ISO 45001:2019 patrí medzi prioritné povinnosti vrcholového manažmentu a v tomto zmysle je jeho zodpovednosť nezastupiteľná.
3. Za zlepšovanie kvality s ohľadom na OŽP a BOZP sú prednostne zodpovední všetci riadiaci
zamestnanci našej spoločnosti , ktorí organizujú a riadia účasť všetkých svojich podriadených smerom
k naplneniu prijatých cieľov integrovaného manažérskeho systému..
4. Zabezpečovanie kvality s ohľadom na OŽP a BOZP a jej neustále zlepšovanie je základnou úlohou a
povinnosťou každého zamestnanca spoločnosti , ktorý je zodpovedný predovšetkým za kvalitu vlastnej vykonávanej práce a túto zodpovednosť nebude v žiadnom prípade prenášať na spoluzamestnancov
5. Politika manažérskych systémov spoločnosti vychádza zo zásad :
          a) pomocou marketingovej stratégie rešpektovať pôsobenie trhu, dokonale poznať skupiny zákazníkov / klientov / a ich požiadavky
          b) poskytovať zákazníkom / klientom /istotu, že vykonávané služby pri činnostiach, predmetu IMS dosahujú opakovateľne požadovanú kvalitu s ohľadom na OŽP a BOZP
          c) zvyšovaním a prehlbovaním odbornej spôsobilosti všetkých úrovní personálu spoločnosti minimalizovať vznik nedostatkov a chýb
          d) postupným zvyšovaním technickej, materiálovej a organizačnej vybavenosti spoločnosti vytvárať pre služby spojené s predmetu IMS porovnateľné podmienky s medzinárodnými štandardami
          e) vhodnou motiváciou zamestnancov spoločnosti dosiahnuť primerané zlepšovanie IMS, zvyšovanie jeho výkonnosti a z nej vyplývajúce zvýšenie účinnosti pri získavaní zákazníkov / klientov / pri osobnom kontakte alebo vyhlásených súťažiach
6. Kvalitou poskytovania služieb s ohľadom na ochranu životného prostredia a BOZP v oblasti predmetu IMS trvale upevňovať postavenie spoločnosti na trhu a perspektívne zväčšovať jej podiel na celkovom krytí požiadaviek trhu
7. V prevádzkovej činnosti budeme klásť dôraz na prevenciu znečisťovania.
8. Zaväzujeme sa dodržiavať právne predpisy upravujúce vzťahy k životnému prostrediu a BOZP.
9. V oblasti BOZP budeme klásť dôraz na poskytnutie bezpečných a zdravých pracovných podmienok na prevenciu pracovných úrazov a poškodzovania zdravia v špecifickej povahe vlastných rizík a príležitostí BOZP
10. Zaväzujeme sa na realizáciu konzultácie a spoluúčasť pracovníkov

 

S pribúdajúcimi požiadavkami našich zákazníkov sa rozsah našich aktivít
rozvinul až do nasledovnej  podoby:

 • Komplexné elektroinštalačné práce - od projektovej dokumentácie cez realizáciu až po revíznu správu
 • Montáž a opravy bleskozvodov
 • Oprava a údržba elektrických strojov a zariadení bez obmedzenia napätia
 • Elektroinštalačné práce na verejnom osvetlení
 • Elektroinštalačné práce na zariadeniach cestnej    svetelnej signalizácie
 • Práce potrebné k zabezpečeniu bezchybnej činnosti parkovacích automatov
 • Slaboprúdové rozvody, Štruktúrovaná kabeláž
 • Meranie a regulácia
 • Elektrické prípojky rodinných domov a staveniskové prípojky, prekládky el. meraní
 • Technické riešenie a realizáciu kompenzácie jalového výkonu
 • Revízie elektrických zariadení
 • Výroba rozvádzačov NN
 • Montáž, opravy a rekonštrukcie transformačných staníc a rozvodov VN
 • Elektrická požiarna signalizácia ZETTLER, PRECEPT
 • Predaj parkovacích automatov

Práce vykonávame komplexne, s dodávkou materiálu, za výhodných ekonomických podmienok. Kontaktujte nás.