Enviromentálna politika

Enviromentálna politika

Naša organizácia pri zabezpečovaní produktov definovaných v predmete  činnosti:

 • montáž, oprava, údržba el. zariadení a vyhradených elektrických zariadení
 • výroba rozvádzačov nízkeho napätia
 • dodávka a montáž elektroinštalačných prác a bleskozvodov

 uplatňuje filozofiu manažmentu organizácie dodržiavať zásady definované zákonmi, vyhláškami, normami a predpismi súvisiacimi s ochranou životného prostredia.

V záujme dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja, tvorí  ochrana životného prostredia integrálnu súčasť procesu rozvoja spoločnosti, pričom právo na rozvoj je uplatňované  v rámci možnosti  organizácie tak, aby zodpovedalo  rozvojovým environmentálnym potrebám súčasných aj budúcich generácií.

Pri plnení tejto zodpovednosti uplatňujeme tieto základné princípy.

 • Vykonávame svoje činnosti v súlade s environmentálnou legislatívou a súvisiacimi predpismi.
 • V rozvojových zámeroch zohľadňujeme také postupy a výrobky, ktoré znižujú negatívne environmentálne vplyvy pri ich výrobe, používaní a zneškodňovaní.
 • Prehlbujeme prevenciu znečistenia a robíme systematické preventívne opatrenia s cieľom vyhnúť sa,  odstraňovať, redukovať alebo aspoň zmierňovať následky znečisťovania.
 • Pravidelným školením neustále zvyšujeme ekologické vzdelanie a uvedomelosť  pracovníkov.
 • Príležitostne informujeme verejnosť, štátnu správu a samosprávu o našich aktivitách v riešení otázok životného prostredia  a dosahovaných výsledkoch.
 • Vytvárame pre zamestnancov organizácie také podmienky, aby sa zabránilo negatívnemu vplyvu na ľudský organizmus pri výkone práce.
 • Aktívne vplývame  na dodávateľov a zmluvných partnerov pri zabezpečovaní ochrany životného prostredia.

Všetci pracovníci organizácie sú povinní  riadiť sa uvedenými zásadami a rešpektovať environmentálnu politiku organizácie.

S pribúdajúcimi požiadavkami našich zákazníkov sa rozsah našich aktivít
rozvinul až do nasledovnej  podoby:

 • Komplexné elektroinštalačné práce - od projektovej dokumentácie cez realizáciu až po revíznu správu
 • Montáž a opravy bleskozvodov
 • Oprava a údržba elektrických strojov a zariadení bez obmedzenia napätia
 • Elektroinštalačné práce na verejnom osvetlení
 • Elektroinštalačné práce na zariadeniach cestnej    svetelnej signalizácie
 • Práce potrebné k zabezpečeniu bezchybnej činnosti parkovacích automatov
 • Slaboprúdové rozvody, Štruktúrovaná kabeláž
 • Meranie a regulácia
 • Elektrické prípojky rodinných domov a staveniskové prípojky, prekládky el. meraní
 • Technické riešenie a realizáciu kompenzácie jalového výkonu
 • Revízie elektrických zariadení
 • Výroba rozvádzačov NN
 • Montáž, opravy a rekonštrukcie transformačných staníc a rozvodov VN
 • Elektrická požiarna signalizácia ZETTLER, PRECEPT
 • Predaj parkovacích automatov

Práce vykonávame komplexne, s dodávkou materiálu, za výhodných ekonomických podmienok. Kontaktujte nás.