Politika BOZP

Politika BOZP

Naša organizácia pri zabezpečovaní produktov definovaných v predmete  činnosti:

 • montáž, oprava, údržba el. zariadení a vyhradených elektrických zariadení
 • výroba rozvádzačov nízkeho napätia
 • dodávka a montáž elektroinštalačných prác a bleskozvodov

 uplatňuje filozofiu manažmentu organizácie dodržiavať tieto zásady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci:

 1. Vedenie našej organizácie sa zaväzuje uplatňovať princípy na prevenciu zranení a poškodení zdravia a sústavné zlepšovanie manažérstva a výkonnosti BOZP s cieľom      minimalizovať riziká súvisiace s bezpečnosťou a zdravím zamestnancov.
 2. Vedenie našej organizácie sa zaväzuje dodržiavať právne a iné požiadavky, ktoré sa týkajú ohrozenia bezpečnosti a zdravia pri práci a ktoré sa naša organizácia zaviazala plniť.
 3. V rozvojových zámeroch zohľadňujeme také postupy a procesy, ktoré znižujú ich bezpečnostné riziká.
 4. Prostredníctvom predstaviteľa manažmentu pre BOZP je SM-BOZP zdokumentovaný, zavedený a udržiavaný v súlade s požiadavkami STN OHSAS 18001:2008.
 5. Požiadavky SM-BOZP sú cez porady a komunikáciu v organizácii prerokované so všetkými osobami, ktoré organizácia riadi, pričom sa prihliada na ich osobné záväzky v súvislosti s BOZP.
 6. Politika BOZP je prístupná všetkým zamestnancom a zainteresovaným stranám pri realizácii našich produktov.
 7. Prostredníctvom kontrol a monitorovacích aktivít v oblasti BOZP sa politika BOZP aktualizuje a zdokonaľuje.
 8. Pravidelným vzdelávaním neustále zvyšujeme  vzdelanie v oblasti BOZP a uvedomelosť  pracovníkov pri predchádzaní nehôd a bezpečnostných rizík
 9. Pre zamestnancov organizácie sa vedenie zaväzuje vytvárať také podmienky, aby sa zabránilo vzniku nehôd a minimalizovali bezpečnostné riziká v oblasti BOZP.
 10. Aktívne vplývame  na dodávateľov a zmluvných partnerov pri zabezpečovaní aktivít súvisiacich s BOZP.

Všetci pracovníci organizácie sú povinní  riadiť sa uvedenými zásadami a rešpektovať  politiku BOZP organizácie.

S pribúdajúcimi požiadavkami našich zákazníkov sa rozsah našich aktivít
rozvinul až do nasledovnej  podoby:

 • Komplexné elektroinštalačné práce - od projektovej dokumentácie cez realizáciu až po revíznu správu
 • Montáž a opravy bleskozvodov
 • Oprava a údržba elektrických strojov a zariadení bez obmedzenia napätia
 • Elektroinštalačné práce na verejnom osvetlení
 • Elektroinštalačné práce na zariadeniach cestnej    svetelnej signalizácie
 • Práce potrebné k zabezpečeniu bezchybnej činnosti parkovacích automatov
 • Slaboprúdové rozvody, Štruktúrovaná kabeláž
 • Meranie a regulácia
 • Elektrické prípojky rodinných domov a staveniskové prípojky, prekládky el. meraní
 • Technické riešenie a realizáciu kompenzácie jalového výkonu
 • Revízie elektrických zariadení
 • Výroba rozvádzačov NN
 • Montáž, opravy a rekonštrukcie transformačných staníc a rozvodov VN
 • Elektrická požiarna signalizácia ZETTLER, PRECEPT
 • Predaj parkovacích automatov

Práce vykonávame komplexne, s dodávkou materiálu, za výhodných ekonomických podmienok. Kontaktujte nás.