Politika kvality

Politika kvality

Vedenie našej organizácie považuje manažérstvo kvality  pri uskutočňovaní produktov:

 • montáž, oprava, údržba el. zariadení a vyhradených elektrických zariadení
 • výroba rozvádzačov nízkeho napätia
 • dodávka a montáž elektroinštalačných prác a bleskozvodov

            za prioritný cieľ pri stále narastajúcich požiadavkách trhu doma aj v zahraničí.

Vedenie organizácie sa zaväzuje spĺňať požiadavky zákazníkov definovaných v zmluve a trvalo zlepšovať efektívnosť SMK. Zásady politiky kvality:

 1. Trvalé uspokojovanie požiadaviek externých a  interných zákazníkov
 2. Realizácia prác „na prvýkrát správne“
 3. Aktívne zapojenie všetkých pracovníkov do zlepšovania kvality
 4. Vytváranie podmienok zo strany manažmentu organizácie na bezchybný výkon všetkých  pracovníkov
 5. Uplatňovanie najnovších trendov pri dosahovaní vysokej úrovne kvality procesov a produktov
 6. Efektívna komunikácia a  tímová práca pri uplatnení procesného prístupu systému manažérstva kvality v organizácii
 7. Všestranné vzdelávanie pracovníkov s cieľom zachytiť súčasný svetový trend
 8. Motivácia pracovníkov zo strany manažmentu a diferencované odmeňovanie za dosiahnuté výsledky pri plnení pracovných úloh
 9. Rozvoj infraštruktúry a využitie informačných technológií s cieľom dosahovať zákazníkom požadovanú kvalitu za čo najkratší čas
 10. Rast kultúry v organizácii, ekonomická prosperita a  z  nej vyplývajúci sociálny prístup manažmentu k zamestnancom

Základné strategické ciele uvedené v tomto vyhlásení sú užšie špecifikované na oddelenia našej firmy a plnenie ich cieľov je záväzné pre všetkých pracovníkov organizácie.

Vedenie organizácie praje všetkým pracovníkom pri plnení náročných cieľov veľa optimizmu a zaväzuje sa vytvárať také podmienky práce, ktoré vyústia nielen do splnenia týchto cieľov, ale aj do celkovej pohody pri ich dosahovaní.

S pribúdajúcimi požiadavkami našich zákazníkov sa rozsah našich aktivít
rozvinul až do nasledovnej  podoby:

 • Komplexné elektroinštalačné práce - od projektovej dokumentácie cez realizáciu až po revíznu správu
 • Montáž a opravy bleskozvodov
 • Oprava a údržba elektrických strojov a zariadení bez obmedzenia napätia
 • Elektroinštalačné práce na verejnom osvetlení
 • Elektroinštalačné práce na zariadeniach cestnej    svetelnej signalizácie
 • Práce potrebné k zabezpečeniu bezchybnej činnosti parkovacích automatov
 • Slaboprúdové rozvody, Štruktúrovaná kabeláž
 • Meranie a regulácia
 • Elektrické prípojky rodinných domov a staveniskové prípojky, prekládky el. meraní
 • Technické riešenie a realizáciu kompenzácie jalového výkonu
 • Revízie elektrických zariadení
 • Výroba rozvádzačov NN
 • Montáž, opravy a rekonštrukcie transformačných staníc a rozvodov VN
 • Elektrická požiarna signalizácia ZETTLER, PRECEPT
 • Predaj parkovacích automatov

Práce vykonávame komplexne, s dodávkou materiálu, za výhodných ekonomických podmienok. Kontaktujte nás.